Ønsker å bygge komplett rev i Haugesund

Daglig leder i Wee Marine, Åge Wee – ildsjelen bak foreningen Hummerhuset og Project Aware Smedasund – gir seg ikke før målet om et 150 meter langt rev i byhavna er på plass.

Det totale revet, som består av ulikt utformede elementer med forskjellig formål, er for øyeblikket rundt 30 meter langt, men ønsket er å forlenge dette med nye elementer langs hele sentrumskaia – noe som vil gjøre det rundt 150 meter langt totalt. Foreningen Hummerhuset har i den anlegning søkt om tillatelse til å ferdigstille prosjektet, noe de har fått av Karmsund Havnevesen.

– Vi ser nå at de kunstige revene utplassert på bunnen i sundet har gitt ønsket effekt og renser vannet i Smedasundet. Revene skaper livsgrunnlag for mange marine organismer, forteller Åge Wee i Foreningen Hummerhuset.

Nå er planen å sette ut hele 1400 meter tauverk med lodd, som riktig plassert vil bidra til å skape vekst av nødvendig flora i havnebassenget. Marinebiolog Sondre Ski i Foreningen Hummerhuset var nylig på dykkebefaring i sundet, og har tro på utvidelsen av revene.

– Kunstige rev skaper grunnlag for gode næringskjeder der flere arter fisk og krepsdyr vil trives. Etablering av kunstige rev er et viktig miljøtiltak både for å forbedre vannkvaliteten og for å øke det biologiske mangfoldet i sjøen. I tillegg danner de habitatgrunnlag for marinearter som er avhengig av hardbunn og tredimensjonale strukturer, forteller Ski.

Ønsker smitteeffekt

Kystverket og private bedrifter som Stena Recycling, Rederiet Østensjø og Wee Gruppen har bidratt med midler for å rense havna i Haugesund. Nystartede Slettaa dykkerklubb har gått i bresjen med undervannsmannskap. Men selv om givergleden er stor, og tillatelsen fra Karmsund Havnevesen for å sette ut en komplett samling av kunstige rev er på plass, mangler Foreningen Hummerhuset fortsatt rundt 80 000 kroner for å ferdigstille prosjektet.

– Dette er ikke bare et viktig prosjekt lokalt, men på mange måter et av få pilotprosjekt som viser hvor positive disse tiltakene kan være for vannkvalitet og miljø i byhavner. I så måte er det viktig at vi får revet helt komplett – det kan gi en smitteeffekt andre steder i Norge, forteller Åge Wee.